Kolejna dotacja na przebudowę systemu ciepłowniczego w Debrznie

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o., w celu dalszej poprawy jakości powietrza w Debrznie, realizuje projekt pt. „Przebudowa systemu ciepłowniczego, w tym przebudowa kotłowni osiedlowej i sieci z przyłączami ciepłowniczymi wysokoparametrowymi do budynków w rejonie ul. Mokotowska, Czerniakowska i Przechodnia w Debrznie, w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych i poprawy efektywności”.
Projekt jest przedmiotem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.04. Redukcja emisji.
Nr projektu RPPM.10.04.00-22-0002/19
Projekt zakłada modernizację kotłowni w Debrznie przy ul. Miłej 22 oraz budowę w rejonie ul. Czerniakowskiej, Mokotowskiej i Przechodniej w miejscowości Debrzno wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 760 mb wraz z przyłączami do budynków i 15 węzłami cieplnymi. W kotłowni zostaną zlikwidowane 3 kotły węglowe, a w ich miejsce zostanie zamontowany  kocioł na biomasę o mocy 1,5 MW wraz z instalacjami i pełnym osprzętem. Inwestycja obejmuje niezbędną infrastrukturę i zagospodarowanie terenu kotłowni na potrzeby nowego kotła.
Celami przedsięwzięcia są:

1/ modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Debrznie poprzez budowę nowej wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z budową indywidualnych węzłów cieplnych, co umożliwi likwidację osiedlowego węzła grupowego i przestarzałych, wykonanych w technologii kanałowej, odcinków sieci niskoparametrowej,

2/ modernizację źródła ciepła poprzez zastąpienie kotłów węglowych – nowym proekologicznym kotłem biomasowym.
Oba realizowane etapy projektu (sieć i źródło) wydatnie zmniejszą straty na przesyle i dystrybucji ciepła, a wymiana starych kotłów węglowych na nowy, efektywniejszy kocioł na biomasę, znacząco zmniejszy emisję CO2 i innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, co zdecydowanie poprawi jakość powietrza w Debrznie.
Budżet projektu:

Koszty całkowite projektu – 4 787 670,00 PLN.

Koszty kwalifikowane projektu – 3 480 000,00 PLN.

Dofinansowanie projektu – 2 436 000,00 PLN stanowiące 70% kosztów kwalifikowanych.