Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Plany inwestycyjne przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się dystrybucją energii oraz gminne projekty planów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną powinny być ze sobą spójne. Konieczna zatem do tego celu jest współpraca pomiędzy podmiotami. Najważniejsze w tej współpracy jest wyznaczenie wspólnego celu, możliwego do osiągnięcia. Osiągnięcie celu możliwe będzie wówczas, gdy na terenie Gminy powstanie odpowiednia infrastruktura zapewniająca wysoki poziom usług. Taka sama sytuacja jest w przypadku realizowania jakichkolwiek inwestycji opartych na współpracy publiczno – prywatnej.

Partnerstwo Publiczno – Prywatne ( PPP )

Spółka prowadzi działania w ramach PPP, wykorzystując model spółki celowej, czego przykładem może być powołany w 2014 roku Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „EKO – KOZŁOWO” Sp. z o.o. w Kozłowie, woj. warmińsko – mazurskie. Spółka została utworzona przez Gminę Kozłowo (24% udziałów) oraz partnera prywatnego: PROMAT Sp. z o.o. (76% udziałów).

Wykup wierzytelności

Spółka w swoich inwestycjach stosuje m.in. model wykupu wierzytelności, który wpływa na dług JST w sposób kontrolowany w dłuższym okresie, co w wielu przypadkach jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym realizację inwestycji. Formuła „wykupu wierzytelności” umożliwia szybkie zrealizowanie inwestycji, przy czym pozwala odpowiednio przygotować długookresowy plan spłaty zobowiązań. W modelu tym wykonawca ma za zadanie:

  • zaprojektować,
  • pozyskać dotację,
  • pozyskać finansowanie,
  • wybudować obiekt,
  • przekazać obiekt do eksploatacji.

Zastępca Dyrektora ds. Handlu i Rozwoju

Maciej Pawłowski

maciej.pawlowski@promat.pl
+48 502 305 994

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych “PROMAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekologicznej 7, 80-209 Chwaszczyno.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu