RODO

Ochrona Danych Osobowych
Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi
art. 13 lub art. 14 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są
w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Zakład
Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o., ul. Wejherowska 5c, 84-208
Dobrzewino.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały pogrupowane
następująco:


1. Facebook – LINK

2. Kandydat do pracy – LINK

3. Strony B2B – LINK

4. Strony umowy – LINK

5. Użytkownik EBOK – LINK

6. Wnioskodawca o warunki przyłączeniowe – LINK

7. Zleceniobiorca – LINK