INFORMACJA O REKOMPENSATACH DO RACHUNKÓW ZA CIEPŁO

Informacja dla klientów związana z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).


Zgodnie z treścią ww. ustawy, w przypadku, gdy średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła przekracza średnie ceny określone w ustawie, określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z sieci ciepłowniczej będą uprawnione do cen z rekompensatą. Ceny te będą stosowane w okresie od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Rekompensata przysługuje:

  • Gospodarstwom domowym–  odbiorcom ciepła w gospodarstwach domowych posiadającym zawartą umowę sprzedaży ciepła. Odbiorcy ci nie muszą składać oświadczenia, o którym mowa poniżej.
  • Wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy. Odbiorcy ci powinny złożyć oświadczenia do Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzewinie według wzoru (Załącznik nr 1).
  • Innym podmiotom wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Odbiorcy ci powinny złożyć oświadczenia do Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzewinie według wzoru (Załącznik nr 1).
  • Podmiotom użyteczności publicznej, wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Odbiorcy ci powinny złożyć oświadczenia do Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzewinie według wzoru (Załącznik nr 2).

Wymagane dokumenty – oświadczenia.

Aby skorzystać w rozliczeniach za pobrane ciepło ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, ww. podmioty (z wyjątkiem gospodarstw domowych) powinny złożyć oświadczenia w terminie 21 dni od daty nabycia uprawnienia do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) – prosimy o dołączenie stosownych pełnomocnictw / uchwał.

Sposób składania oświadczeń:

  • Na piśmie, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem – listem poleconym (data nadania na poczcie jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w terminie).
  • Osobiście w biurze ciepłowni w Debrznie, ul. Miła 22.
  • Drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: info@promat.pl
  • W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu powinni Państwo złożyć zaktualizowane oświadczenie.

Nowe zasady ustalania cen nie dotyczą stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, które będą naliczane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującą taryfą.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Kierownikiem Eksploatacji Systemów Ciepłowniczych, Panem Markiem Fiedorowiczem, tel. 697-698-907.

Informacje źródłowe:

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA) z dnia 20 września 2022 r.w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

 

Plik w wersji DOCX:

INFORMACJA O REKOMPENSATACH DO RACHUNKÓW ZA CIEPŁO