Promat Sp. z o. o. zawarł umowę o dofinansowanie

Dnia 31.12.2014 r. Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych Promat Sp. z o. o. zawarł umowę

nr 930/2014/Wn11/OA-AU-KU/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) Audyt energetyczny / elektroenergetyczny przedsiębiorstw” Przedsięwzięcia pn. „Audyt Energetyczny sieci przesyłowych i źródeł ciepła w Debrznie dla Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych Promat Sp. z o. o.”.

Umowa obejmuje dwa etapy:

– etap pierwszy Przedsięwzięcia – Audyt Energetyczny sieci przesyłowych i źródeł ciepła w Debrznie dla Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych Promat Sp. z o. o.,

– etap drugi Przedsięwzięcia – „Modernizacja wewnętrznych kanałowych sieci i przyłączy ciepłowniczych niskotemperaturowych do budynków przy ul. Osiedle 35-lecia PRL 2, 7, 11, 12, 13 oraz przy ul. Górnej 1 i Kościuszki 7 na preizolowane sieci ciepłownicze wysokotemperaturowe wraz z montażem węzłów wymiennikowych w budynkach”.

Koszt całkowity sporządzenia audytu w ramach etapu pierwszego to 100.000,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne to 81.300,00 zł, koszty niekwalifikowalne 18.700,00 zł.

Dotacja pochodząca ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dofinansowania stanowiła 70 % kosztu kwalifikowalnego i wyniosła 56.910,00 zł.

Na podstawie opracowanego audytu wybrano do realizacji w ramach efektu rzeczowego etapu drugiego Przedsięwzięcia wariant, polegający na modernizacji wewnętrznych kanałowych sieci i przyłączy ciepłowniczych niskotemperaturowych do budynków przy ul. Osiedle 35-lecia PRL 2, 7, 11, 12, 13 oraz przy ul. Górnej 1 i Kościuszki 7 na preizolowane sieci ciepłownicze wysokotemperaturowe wraz z montażem węzłów wymiennikowych w budynkach – szacowany koszt to ok. 540 tys. zł.

Efekt rzeczowy etapu drugiego Przedsięwzięcia powinien zostać zakończony w terminie do 30.06.2017 r.

Do 30.06.2018 r. Beneficjent dotacji powinien uzyskać efekt ekologiczny związany z wykonaniem efektu rzeczowego etapu drugiego Przedsięwzięcia, to jest:
– obniżenie zużycia energii końcowej o 192,98 MWh/rok (9%),
– redukcję emisji CO2 o 32,1 Mg CO2/rok (9%).