Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z UE na przebudowę systemu ciepłowniczego

19-04-2017 – Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z UE na przebudowę systemu ciepłowniczego, w tym przebudowę kotłowni osiedlowej i budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w Debrznie.

Nasza firma w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych planuje przebudowę systemu ciepłowniczego, w tym przebudowę kotłowni osiedlowej i budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w Debrznie.
W tym celu w roku 2017 w konkursach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych planowanej inwestycji.

  • Jeden z projektów obejmuje modernizację kotłowni w Debrznie przy ul. Miłej oraz budowę wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 1038mb, przyłączy do budynków wraz z węzłami cieplnymi w rejonie Osiedla 35-lecia PRL w Debrznie (I i II etap). W kotłowni zostaną zlikwidowane 3 kotły węglowe, w ich miejsce zostanie zamontowany kocioł na biomasę o mocy 1,5MW wraz z instalacjami, osprzętem, inwestycja obejmie też budowę silosa na biomasę i zagospodarowanie terenu. Projekt zostanie zrealizowany etapami – dwa pierwsze etapy obejmą budowę sieci, następnie zostanie zmodernizowana kotłownia. Celami przedsięwzięcia są: modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Debrznie poprzez częściową wymianę źródeł ciepła na proekologiczne o wyższej sprawności cieplnej i budowę sieci oraz wzrost udziału paliw OZE w ogólnym bilansie paliw stosowanych w kotłowni – po realizacji projektu będzie wyższy niż 50 % – co pozwoli na zmniejszenie niskiej emisji w Debrznie. Koszt inwestycji to 4 034 400,00 PLN, w tym 2 289 000,00 PLN to kwota dotacji, o jaką się ubiegamy. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017-2018.
  • Drugi wniosek, który ma zwiększyć szansę Naszej firmie na realizację zaplanowanych inwestycji przy udziale środków unijnych, obejmuje budowę wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej, przyłączy do budynków wraz z węzłami cieplnymi w rejonie Osiedla 35-lecia PRL w Debrznie. Celami przedsięwzięcia są: modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Debrznie poprzez budowę ekoefektywnych sieci, zmniejszenie strat na przesyle, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz wygenerowanie oszczędności, które pozwolą na realizację kolejnych inwestycji bez obciążania ich kosztami obecnych i przyszłych odbiorców ciepła. Koszt tej części inwestycji to 1 459 948,50 PLN, zaś wnioskowane dofinansowanie to kwota 591 675,00 PLN, realizacja – 2017 rok.